Phụ lục II-1

TÊN DOANH NGHIỆP

  


 

Số: ……………

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  


 

……, ngày …. tháng …. năm ……

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KƯ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................................

Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế: ................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):

Thông báo thay đổi nội dung đăng kư doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)[1]

Nội dung đăng kư thay đổi

Đánh dấu

- Tên doanh nghiệp

- Địa chỉ trụ sở chính

- Ngành, nghề kinh doanh

- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty

Đăng kư thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mă theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mă ngành

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng kư doanh nghiệp nêu trên.

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Kư ,ghi họ tên và đóng dấu)                                                               

 

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KƯ VÀ MĂ HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Ngày 19/11/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 8311/BKH-ĐKKD về việc hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng kư doanh nghiệp. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8311/BKH-ĐKKD, Pḥng Đăng kư kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp đăng kư ngành nghề kinh doanh như sau:

1.     Trường hợp thành lập mới doanh nghiệp hoặc đăng kư bổ sung ngành:

Doanh nghiệp phải đăng kư kinh doanh theo ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng kư ngành nghề chi tiết hơn ngành nghề cấp bốn th́ có thể ghi chi tiết ngành, nghề đăng kư kinh doanh ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề cấp bốn đă chọn và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành nghề chi tiết đă ghi.

2.     Mă hóa các ngành nghề đă đăng kư theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

Những doanh nghiệp đăng kư trước ngày Nghị định 43/2010/NĐ-CP có hiệu lực, thực hiện mă hóa ngành nghề theo nguyên tắc sau: chọn ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam phù hợp với ngành nghề đă đăng kư; ghi tên ngành theo đúng ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế và ghi chi tiết ngành nghề đă đăng kư ngay bên dưới ngành cấp 4 đă chọn. Xem ví dụ cụ thể                                                                                                                    

Xem công văn số 8311/BKH-ĐKKD ngày 19/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng kư doanh nghiệp.

Xem Danh mục một số ngành nghề do Tổng Cục Thống kê đă xếp mă;